Status prawny i tryb działania

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – zwana dalej „Akademią” lub „ASP” – jest publiczną szkołą wyższą powołaną do życia na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki z 1946 r.

Akademia działa na podstawie: ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, przepisów wykonawczych do Ustawy oraz niniejszego Statutu.

Akademia posiada osobowość prawną. Siedzibą Akademii jest Wrocław.

Akademia jest autonomiczną uczelnią akademicką działającą na zasadach określonych w Ustawie (art. 70 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Akademia podlega nadzorowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), w zakresie zgodności działań Akademii z przepisami prawa i Statutem oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Akademia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych.

Akademia kieruje się wskazaniami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, przyjętej w Bolonii 18 września 1988 r.

Nazwa „Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu” obowiązuje od 7 lipca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 107, poz. 678). Oficjalnym skrótem nazwy Akademii jest „ASP we Wrocławiu”. Natomiast w  języku angielskim stosuje się nazwę: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw”.

Niniejszy Statut określa szczegółowy ustrój Akademii oraz zasady Jej funkcjonowania nieuregulowane w  przepisach wyższego rzędu.

W sprawach nieunormowanych przepisami prawnymi Akademia kieruje się dobrymi zwyczajami akademickimi i swoją tradycją.

STATUT AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

tekst

załączniki nr 1, 3-11:

- wzór insygniów rektorskich w ASP we Wrocławiu

- wzór sztandaru ASP we Wrocławiu

- treść śłubowań studenta, doktoranta

- ordynacja wyborcza

- tryb i warunki postępowania konkursowego /zatrudnienia na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i naukowych/

- system biblioteczny

- ocena okresowa nauczycieli

- nagrody rektora

- nadawanie tytułu doktora honoris causa

załącznik nr 2:

- wzór godła ASP we Wrocławiu

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2015-05-29 09:29:10UtworzenieAdmin
2015-05-29 09:31:55ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2016-10-10 10:12:47ModyfikacjaEdycja treściAdmin