Status prawny i tryb działania

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – zwana dalej „Akademią” lub „ASP” – jest publiczną szkołą wyższą powołaną do życia na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki z 1946 r.

Nazwa „Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu” obowiązuje od 7 lipca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 107, poz. 678). Oficjalnym skrótem nazwy Akademii jest „ASP we Wrocławiu”. Natomiast w  języku angielskim stosuje się nazwę: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw”.

Akademia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) zwanej dalej „Ustawą”, przepisów wykonawczych do Ustawy oraz Statutu.

Akademia posiada osobowość prawną. Siedzibą Akademii jest Wrocław.

Akademia jest autonomiczną uczelnią akademicką działającą na zasadach określonych w Ustawie (art. 70 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Akademia podlega nadzorowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), w zakresie zgodności działań Akademii z przepisami prawa i Statutem oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Akademia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych.

Akademia kieruje się wskazaniami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, przyjętej w Bolonii 18 września 1988 r.

Statut określa szczegółowy ustrój Akademii oraz zasady Jej funkcjonowania nieuregulowane w  przepisach wyższego rzędu.

W sprawach nieunormowanych przepisami prawnymi Akademia kieruje się dobrymi zwyczajami akademickimi i swoją tradycją.

STATUT AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

tekst

załączniki:

nr 1 - wzór insygniów rektorskich w ASP we Wrocławiu

nr 2 - wzór godła ASP we Wrocławiu

nr 3 - wzór sztandaru ASP we Wrocławiu

nr 4 - treść śłubowań studenta, doktoranta

nr 5 - ordynacja wyborcza

nr 6 - zasady działania senatu i rad wydziałów

nr 7 - tryb i warunki postępowania konkursowego /zatrudnienia na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i naukowych/

nr 8 - system biblioteczny

nr 9 - ocena okresowa nauczycieli

nr 10 - nagrody rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

nr 11 - nadawanie tytułu doktora honoris causa

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2015-05-29 09:29:10UtworzenieAdmin
2015-05-29 09:31:55ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2016-10-10 10:12:47ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2017-12-14 11:23:09ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2018-02-09 14:26:08ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2018-09-18 13:16:25ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2018-09-18 13:21:48ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel