2011

Uchwała nr 1 zatwierdzenie korekty planu rzeczowo finansowego na 2010

Uchwała nr 2 w sprawie prac wykonywanych podczas egzaminu wstępnego

Uchwała nr 3 nadanie tytułu doktora honoris causa Stanisławowi Borowskiemu

Uchwała nr 4 roczny wymiar zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012

Uchwała nr 5 uzupełnienie składów komisji dyscyplinarnych

Uchwała nr 6 nadzwyczajna komisja senacka ds. opracowania strategii ASP na lata 2011-2020

Uchwała nr 7 w sprawie spuścizny artystycznej po prof. Eugeniuszu Gecie Stankiewiczu

Uchwała nr 8 w sprawie wrocławskiej unii akademickiej

Uchwała nr 9 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010

Uchwała nr 10 organizacja roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 11 zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 12 oplaty za studia cudzoziemcow w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 13 opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 14 przyjmowanie na studia laureatów ogólnopolskich przeglądów organizowanych przez centrum edukacji artystycznej

Uchwała nr 15 oplaty za zajecia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 16 limity przyjec na I rok studiow w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 17 warunki tryb i zasady punktacji w rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 18 warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 19 zmiana nazwy pracowni technik miedziorytniczych

Uchwała nr 20 uruchomienie studiów I i II stopnia niestacjonarnych w języku angielskim na kierunku grafika

Uchwała nr 21 zgoda na ustanowienie służebności

Uchwała nr 22 zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2011

Uchwała nr 23 przeniesienie pracowni malarstwa i rysunku z wydziału ceramiki i szkła na wydział malarstwa i rzeźby oraz pracowni ceramiki i szkła z wydziału malarstwa i rzeźby na wydział ceramiki i szkła

Uchwała nr 24 zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla studentów

Uchwała nr 25 regulamin domu studenckiego

Uchwała nr 26 wzór umowy z mieszkańcem domu studenckiego

Uchwała nr 27 zmiany w planach studiów i strukturach jednostek w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 28 utworzenie stanowiska profesora zwyczajnego w katedrze projektowania graficznego na wydziale grafiki i sztuki mediów

Uchwała nr 29 odpłatność studentów za miejsce w domu studenckim ASP w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 30 kandydaci do polskiej komisji akredytacyjnej

Uchwała nr 31 zgoda na ustanowienie służebności

Uchwała nr 32 sprawozdanie rektora za rok akademicki 2010/2011

Uchwała nr 33 zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla studentów

Uchwała nr 34 zasady wynagradzania za prace związane z obsługą dydaktyczna i administracyjna płatnych form kształcenia w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 35 zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników ASP którym wszczęto przewód doktorski lub postępowanie habilitacyjne albo o uzyskanie tytułu profesora sztuk plastycznych

Uchwała nr 36 szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone przez ASP usługi edukacyjne w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat

Uchwała nr 37 utworzenie dwóch stanowisk profesora zwyczajnego w katedrze architektury wnętrz na wydziale architektury wnętrz i wzornictwa

Uchwała nr 38 utworzenie stanowiska profesora zwyczajnego w katedrze malarstwa na wydziale malarstwa i rzeźby

Uchwała nr 39 zmiany w regulaminie organizacyjnym administracji

Uchwała nr 40 zmiany statucie ASP

Uchwała nr 41 rozpoczęcie procedury wyborczej kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni

Uchwała nr 42 opracowanie strategii rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni

Uchwała nr 43 poparcie stanowiska nr XVII/1/11 rady miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2011 r.

Uchwała nr 44 wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2011

Uchwała nr 45 zmiana w statucie ASP

Uchwała nr 46 nagroda im. Eugeniusza Geta Stankiewicza

Uchwała nr 47 utworzenie  stanowiska profesora zwyczajnego w katedrze edukacji artystycznej na wydziale malarstwa i rzeźby

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2011-12-28 14:28:10UtworzenieAdmin
2011-12-28 18:28:37ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-1-zatwierdzenie-korekty-planu-rzeczowo-finansowego-na-2010-r..pdfAdmin
2011-12-28 18:29:21ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-2-w-sprawie-prac-wykonywanych-podczas-egzaminu-wstepnego.pdfAdmin
2011-12-28 18:29:48ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-3-nadanie-tytulu-doktora-honoris-causa-stanislawowi-borowskiemu.pdfAdmin
2011-12-28 18:38:49ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-4-roczny-wymiar-zajec-dydaktycznych-w-roku-akademickim-2010-2011-i-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:39:18ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-5-uzupelnienie-skladow-komisji-dyscyplinarnych.pdfAdmin
2011-12-28 18:39:44ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-6-nadzwyczajna-komisja-senacka-ds.-opracowania-strategii-asp-na-lata-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:40:06ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-7-w-sprawie-spuscizny-artystycznej-po-prof.-eugeniuszu-gecie-stankiewiczu.pdfAdmin
2011-12-28 18:40:30ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-8-w-sprawie-wroclawskiej-unii-akademickiej.pdfAdmin
2011-12-28 18:40:56ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-9-zatwierdzenie-sprawozdania-finansowego-za-rok-2010.pdfAdmin
2011-12-28 18:41:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-10-organizacja-roku-akademickiego-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:42:30ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-11-zasady-planowania-i-organizacji-roku-akademickiego-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:43:26ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-12-oplaty-za-studia-cudzoziemcow-w-roku-akademickim-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:43:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-13-oplaty-zapowtarzanie-okreslonych-zajec-z-powodu-niezadowalajacych-wynikow-w-nauce-w-roku-akademickim-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:44:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-13-oplaty-zapowtarzanie-okreslonych-zajec-z-powodu-niezadowalajacych-wynikow-w-nauce-w-roku-akademickim-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:45:05ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-14-przyjmowanie-na-studia-laureatow-ogolnopolskich-przegladow-organizowanych-przez-centrum-edukacji-artystycznej.pdfAdmin
2011-12-28 18:46:22ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-15-oplaty-za-zajecia-dydaktyczne-w-roku-akademickim-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:46:55ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-16-limity-przyjec-na-i-rok-studiow-w-roku-akademickim-2012-2013.pdfAdmin
2011-12-28 18:48:12ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-17-warunki-tryb-i-zasady-punktacji-w-rekrutacji-na-i-rok-studiow-w-roku-akademickim-2012-2013.pdfAdmin
2011-12-28 18:49:09ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-18-warunki-i-tryb-rekrutacji-oraz-limity-przyjec-na-stacjonanrne-studia-doktoranckie-w-roku-akademickim-2012-2013.pdfAdmin
2011-12-28 18:51:18ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-19-zmiana-nazwy-pracowni-technik-miedziorytniczych.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:19ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-20-uruchomienie-studiow-i-i-ii-stopnia-niestacjonarnych-w-jezyku-angielskim-na-kierunku-grafika.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-21-zgoda-na-ustanowienie-sluzebnosci.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-22-zatwierdzenie-planu-rzeczowo-finansowego-na-rok-2011.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-23-przeniesienie-pracowi-malarstwa-i-rysunku-z-wydzialu-ceramiki-i-szkla-na-wydzial-malarstwa-i-rzezby-oraz-pracowni-ceramiki-i-szkla-z-wydzialu-malarstwa-i-rzezby-na-wydzial-ceramiki-i-szkla.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-24-zmiany-w-regulaminie-pomocy-materialnej-dla-studnetow.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-25-regulamin-domu-studenckiego.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-26-wzor-umowy-z-mieszkancem-domu-studenckiego.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-27-zmiany-w-planach-studiow-i-strukturach-jednostek-w-roku-akademickim-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-28-utworzenie-stanowiska-profesora-zwyczajnego-w-katedrze-projektowania-graficznego-na-wydziale-grafiki-i-sztuki-mediow.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-29-odplatnoscstudentow-za-miejsce-w-domu-studenckim-asp-w-roku-akademickim-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-30-kandydaci-do-polskiej-komisji-akredytacyjnej.pdfAdmin
2011-12-28 18:56:20ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-31-zgoda-na-ustanowienie-sluzebnosci.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-32-psrawozdanie-rektora-za-rok-akademicki-2010-2011.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-33-zmiany-w-regulaminie-pomocy-materialnej-dla-studentow.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-34-zasady-wynagradzania-za-prace-zwiazane-z-obsluga-dydaktyczna-i-administracyjna-platnych-form-ksztalcenia-w-roku-akademickim-2011-2012.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-35-zasady-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-asp-ktorym-wszczeto-przewod-doktorski-lub-postepowanie-habiliracyjne-albo-o-uzyskanie-tytulu-profesora-sztuk-plastycznych.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-36-szczegolowe-zasady-pobierania-oplat-za-swiadczone-przez-asp-uslugi-edukacyjne-w-tym-tryb-i-warunki-zwalniania-z-tych-oplat.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-37-utworzenie-dwoch-stanowisk-profesora-zwyczajnego-w-katedrze-architektury-wnetrz-na-wydziale-architektury-wnetrz-i-wzornictwa.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-38-utworzenie-stanowiska-profesora-zwyczajnego-w-katedrze-malarstwa-na-wydziale-malarstwa-i-rzezby.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-39-zmiany-w-regulaminie-organizacyjnym-administracji.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-40-zmiany-statucie-asp.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-41-rozpoczecie-procedury-wyborczej-kolegianych-i-jednoosobowych-organow-uczelni.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:02ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-42-opracowanie-strategii-rozwoju-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni.pdfAdmin
2011-12-28 19:04:03ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-43-poparcie-stanowiska-nr-xvii-1-11-rady-miejskiej-wroclawia-z-dnia-20-pazdziernika-2011-r..pdfAdmin
2011-12-28 19:04:03ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-44-wybor-bieglego-rwidenta-do-badania-sprawozdania-finansowego-uczelni-za-rok-2011.pdfAdmin
2011-12-29 10:35:16ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-45-zmiana-w-statucie.pdfAdmin
2011-12-29 10:35:16ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-46-nagroda-im.-eugeniusza-geta-stankiewicza.pdfAdmin
2011-12-29 10:35:16ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-47-utowrzenie-stanowiska-profesora-zwyczjanego-w-katedrze-edukacji-artystycznej-na-wydziale-malarstwa-i-rzezby.pdfAdmin
2012-10-08 18:41:36ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-10-08 18:43:05ModyfikacjaDodano plik: pip17_ok_s4-5.pdfAdmin
2012-11-12 12:19:00ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-12 12:19:19ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-12 12:22:03ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-12 12:25:03ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-12 12:25:36ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-12 12:31:12ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-12 12:31:55ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-12 12:50:09ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-12 13:04:16ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 12:57:31ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:02:47ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:07:08ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:45:17ModyfikacjaEdycja treściAdmin