2012

1. Zarządzenie nr I/2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne - studia stacjonarne oraz kształceniem studentów poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

2. Zarządzenie nr I/6/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora sztuki w ASP.

3. Zarządzenie nr I/6A/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora sztuki w ASP.

4. Zarządzenie nr I/10/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przeliczania średniej ocen uzyskanej przez studenta w innej skali ocen dla potrzeb przyznawania stypendium rektora.

5. Zarządzenie nr I/11/2012 z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzania procedury sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych.

6. Zarządzenie nr I/12/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr I/43/2011 dotyczącego zawierania przez ASP umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi.

7. Zarządzenie nr I/13/2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

8. Zarządzenie nr I/14/2012 z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

9. Zarządzenie Nr I/15/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie harmonogramu egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013.

10.  Zarządzenie Nr I/16/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie dodatkowej okresowej oceny nauczycieli akademickich.

11. Zarządzenie nr I/24/2012 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

teskt regulaminu znajduje się w zakładce wewnętrzne akty prawne

12. Zarządzenie nr I/31/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie opieki dydaktycznej na plenerach.

13. Zarządzenie nr I/32/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zasad wykonania postanowień § 4 ust.2 "Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ASP.

14. Zarządzenie nr I/33/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2012/2013.

15. Zarządzenie nr I/34/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych.

16. Zarządzenie Nr I/35/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i warunków przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

17. Zarządzenie nr I/36/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie procedury sporządzania planu działalności ASP i sprawozdania z jego wykonania.

18. Zarządzenie nr I/38/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie  Komisji Konkursowej dokonującej wyboru Najlepszego Dyplomu Roku 2012.

19. Zarządzenie Nr I/40/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji odpowiedzialnej za wybór pracowników na stanowiska: Koordynator sieci współpracy ASP i specjalista ds. komunikacji i baz danych.

20. Zarządzenie Nr I/40A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia nowych stanowisk dla pracowników inżynieryjno - technicznych i obsługi w Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.

21. Zarządzenie Nr I/41/2012 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie ustalenia stałej komisji przetargowej.

22. Zarządzenie Nr I/42/2012 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

23. Zarządzenie Nr I/43/2012 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie powolania Międzywydziałowej Komisji ds. Rekrutacji na studia III stopnia.

24. Zarządzenie Nr I/44/2012 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

25. Zarządenie Nr I/45/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2012/2013 studentom studiów stacjonarnych.

26. Zarządzenie Nr I/49/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów.

27. Zarządzenie Nr I/50/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli.

28. Zarządzenie Nr I/51/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

29. Zarządzenie Nr I/52/2012 z dnia 25 pażdziernika 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

30. Zarządzenie Nr I/53/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie kursu dokształtającego w roku akademickim 2012/2013.

31. Zarządzenie Nr I/54/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie pierwszego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnych.

32. Zarządzenie Nr I/55/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów w ASP.

33. Zarządzenie Nr I/56/2012 z dnia 12 listopada 2012 r .zmieniające Zarządzenie Nr R/I/6/2012 z dnia 02.01.2012. w sprawie zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora sztuki w ASP.

34. Zarządzenie Nr I/57/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wysokości wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzeniu przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesira sztuki w ASP.

35. Zarządzenie Nr I/58/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Egzaminy wstępne na I rok studiów stacjonarnych - II stopień.

36. Zarządzenie Nr I/59/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminiu ustalenia wysokości, przyznawainia i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ASP.

37. Zarządzenie Nr I/59a/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ASP.

38. Zarządzenie Nr I/61/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.

39. Zarządzenie Nr I/62/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

40. Zarządzenie Nr I/63/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ASP.

41. Zarządzenie Nr I/64/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012 - 2016.

42. Zarządzenie Nr I/65/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.

43. Zarządzenie Nr I/66/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ASP.

44. Zarządzenie Nr I/68/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium doktoranckiego na I roku studiów oraz w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego.

45. Zarządzenie Nr I/69/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ASP we Wrocławiu.

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2012-02-27 11:56:32UtworzenieAnna Krzciuk
2012-02-27 12:11:32ModyfikacjaDodano plik: zarzadzenie-nr-1_2_2012-w-sprawie-wysokosci-oplata-za-uslugi-edukacyjne-za-s.stacjonarne-oraz-poza-dodatkowym-limitem-punktow-ects.pdfAnna Krzciuk
2012-02-27 12:17:24ModyfikacjaDodano plik: zarzadzenie-nr-1_6_2012-w-sprawie-zasad-odplatnosci-za-przewody-doktorskie-postepowania-habilitacyjne-i-postepowan-o-nadanie-tytulu-profesora.pdfAnna Krzciuk
2012-02-27 12:21:34ModyfikacjaDodano plik: zarzadzenie-nr-1_6a_2012-w-sprawie-wysokosci-wynagradzania-nauczycieli-akademickich-za-udzial-w-przeprowadzeniu-przewodow-doktorskich-postepowan-habilitacyjnych-i-postepowan-o-nadanie-tytulu-profesora.pdfAnna Krzciuk
2012-02-27 12:27:22ModyfikacjaDodano plik: zarzadzenie-nr-1_10_2012-w-sprawie-przeliczania-sredniej-ocen-w-innej-skali-ocen-dla-potrzeb-przyznawania-stypendium-rektora.pdfAnna Krzciuk
2012-02-27 12:31:05ModyfikacjaDodano plik: zarzadzenie-nr-1_11_2012-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-sporzadzania-sprawozdan-budzetowych-rb-ws-w-zakresie-wydatkow-strukturalnych.pdfAnna Krzciuk
2012-02-27 12:34:33ModyfikacjaDodano plik: zarzadzenie-nr-1_12_2012-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-1_43_2011-rektora-w-sprawie-zawierania-przez-asp-umow-zlecenia-i-umow-o-dzielo.pdfAnna Krzciuk
2012-02-27 12:37:48ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-03-29 14:00:06ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-03-29 14:54:45ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-03-29 14:57:10ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-03-29 14:58:37ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-03-30 13:30:24ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-03-30 13:34:11ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-05-17 12:22:11ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-05-22 09:03:11ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-06-13 10:21:04ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-06-13 10:23:02ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-06-13 10:24:57ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-06-13 12:24:25ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-07-10 14:11:01ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-07-10 14:15:14ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-07-10 14:22:37ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-07-17 08:34:49ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-07-17 08:35:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-07-20 13:37:37ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-08-20 10:03:06ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-10-16 09:02:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-10-16 09:05:49ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-10-16 09:08:10ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:13:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:28:56ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:30:46ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:33:08ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:34:40ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:44:17ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:47:03ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:49:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:51:56ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 12:55:11ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 13:03:42ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 13:05:28ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 13:05:37ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 13:11:03ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-18 13:15:24ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-21 10:06:36ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-21 10:12:22ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-21 11:32:23ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-21 11:35:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-21 11:35:38ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2012-12-21 11:36:17ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-01-02 09:23:18ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-01-02 11:14:16ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-01-02 11:22:01ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-01-02 11:25:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-01-04 09:47:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-01-04 09:47:26ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-02-14 13:46:17ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 09:09:27ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 09:10:22ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2015-03-16 13:54:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2016-03-09 09:58:53ModyfikacjaEdycja treściAdmin