2013

1. Zarządzenie Nr I/7/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przeglądu wytworzonych w ASP materiałów zawierających informacje niejawne.

2. Zarządzenie Nr I/8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP.

3. Zarządzenie Nr I/9/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zasad przyznania i nwypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

4. Zarządzenie Nr I/10/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, kadencja 2012-2016.

5. Zarządzenie Nr I/11/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Wydziałowego Zespołu (MiRz) ds. Jakości Kształcenia, kadencja 2012-2016.

6. Zarządzenie Nr I/12/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinernej dla Studentów.

7. Zarządzenie Nr I/13/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Struktury, Programu i Rozwoju Kadr.

8. Zarządzenie Nr I/14/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

9. Zarządzenie Nr I/15/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

10. Zarządzenie Nr I/18/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

11. Zarządzenie Nr I/19/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie harmonogramu egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014 oraz regulaminu punktacji.

12. Zarządzenie Nr I/20/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia RI/29/2010 Rektora z dnia 15.09.2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych w ASP.

13. Zarządzenie Nr I/21/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi odbywanumi w celu realizacji zadań ASP wprowadzonego Zarządzeniem Nr I/53/2011 z dnia 27 października 2011 r.

14. Zarządzenie Nr I/27/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr I/55/2011 Rektora z dnia 4.11.2011 r. w sprawie zasad działania stałego dyżuru w ASP.

15. Zarządzenie Nr I/28/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Senatu nr 25/2013 i 26/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

16. Zarządzenie Nr I/29/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ankiety dotyczącej jakości kształcenia i warunków studiowania w roku akademickim 2012/2013.

17. Zarządzenie Nr I/38/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014.

18. Zarządzenie Nr I/39/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych  w roku akademickim 2013/201 studentom studiów stacjonarnych.

19. Zarządzenie Nr I/40/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinasowanie zadań projakościowych.

20. Zarządzenie Nr I/41/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie warunków przyznania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

21. Zarządzenie Nr I/42/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w ASP wprowadzonym w życie zarządzeniem Rektora nr R/24/2012 z 10 maja 2012 r.

22. Zarządzenie Nr I/43/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej wyboru Najlepszego Dyplomu Roku 2013 .

23. Zarządzenie Nr I/44/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

24. Zarządzenie Nr I/45/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne w ASP.

25. Zarządzenie Nr I/46/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r .w sprawie zasad składania przez studentów wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz tworzenia rankingu 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów.

26.Zarządzenie Nr I/47/2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w ASP.

27.Zarządzenie Nr I/48/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w roku akademickim 2013/2014.

28.Zarządzenie Nr I/49/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad zatrudniania i wynagradzania w ASP osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięciach ze żródeł zewnętrznych.

29.Zarządzenie Nr I/50/2013 z dnia 1 pażdziernika 2013 r. w sprawie zawierania przez ASP umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi.

30. Zarządzenie NR I/51/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

31.Zarządzenie Nr I/52/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

32.Zarządzenie Nr I/53/2013 z dnia 14 października 2013 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

33.Zarządzenie Nr I/58/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Doktorantów Środowiskowych Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich w ASP.

34. Zarządzenie Nr I/59/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2013/2014.

35. Zarządzenie Nr I/60/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zasad przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014.

36. Zarządzenie Nr I/62/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia metryk spraw w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Uczelni.

37. Zarządzenie Nr I/63/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. Zmieniające Zarządzenie Nr I/33/2006 z dnia 31 października 2006 r. dot. ustalenia zasad przebywania na terenie budynków ASP.

38. Zarządzenie Nr I/64/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP.

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2013-02-08 11:45:34UtworzenieAnna Krzciuk
2013-02-08 11:51:28ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:09:45ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:11:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:14:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:16:41ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:16:59ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:18:14ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:19:43ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:21:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:22:26ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:24:31ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:27:27ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:28:36ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:32:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-08 09:44:16ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-08 09:50:28ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-08 09:52:01ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-08 10:45:39ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-08 10:56:42ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-08 10:58:39ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-27 11:32:54ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-27 11:32:58ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-06-14 10:11:49ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-06-14 10:12:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-06-14 10:31:03ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-06-14 10:32:08ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-06-27 10:43:43ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-06-27 12:45:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-06-27 12:45:19ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-07-02 09:50:52ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-07-05 14:44:40ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-09-20 12:29:28ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-09-20 12:32:16ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-09-20 12:33:43ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:19:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:22:42ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:24:32ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:28:18ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:30:57ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:31:06ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:34:55ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-12-02 11:15:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-12-02 11:15:40ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-12-05 14:26:46ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-12-05 14:28:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-12-05 14:28:45ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-09 12:51:00ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-09 12:54:27ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-09 13:20:57ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-13 09:22:06ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-13 09:23:29ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-13 09:26:15ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-13 09:28:40ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-13 09:41:03ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-13 09:41:36ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-04-29 10:37:05ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-04-29 10:37:10ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-28 11:42:46ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk