2019

1. Zarządzenie Nr I/07/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia i zorganizowania sesji egzaminacyjnej 2018/2019 Interdyscyplinarne studia niestacjonarne II stopnia z wykładowym językiem angielskim.

Regulation No. I/07/2019  - concerning the organization and schedule of the 2018/2019 winter examination session.

2. Zarządzenie Nr I/09/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia wzorów druków dotyczących powierzania dodatkowych zadań pracownikom ASP.

Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego dla pracownika bedącego nauczycielem akademickim.

Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyznanie dodatku zasaniowego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim za dodatkowe zadania w ramach stosunku pracy.

3. Zarządzenie Nr I/10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: mośliwości korzystania przez studentów , doktorantów i pracowników z pracowni / laboratorium poza godzinami zajęć oraz ustalenia zasad przebywania na terenie uczelni.

Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do pobierania kluczy z portierni i dostepu do pracowni / laboratoriów.

4. Zarządzenie Nr I/11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wprowadzonych w życie zarządzeniem Rektora nr R I/24/2012 w dniu 10 maja 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Regulaminu - Grupy zakupowe (słownik rodzajów ASP - kategorie) dostawy

5. Zarządzenie Nr I/12/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie Bilansu kompetencji dla grupy 72 uczestników/czek warsztatów w ramach projektu "Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności ASP.

6. Zarządzenie Nr I/14/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego oraz innych urlopów pracowniczych dla nauczycieli akademickich.

Załacznik Nr 1 - Wniosek o urlop.

Załącznik Nr 2 - Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.

Załącznik Nr 3 - Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy.

Załącznik Nr 4 - Plan urlopów wypoczynkowych na rok....

Załacznik Nr 5 - Informacja o udzieleniu urlopu na żądanie.

7. Zarządzenie Nr I/15/2019 z dnia 8 marca 2019 r. określające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP.

8. Zarządzenie Nr I/16/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: możliwości korzystania przez studentów, doktorantów i pracowników z pracowni / laboratorium poza godzinami zajęć oraz ustalenia zasad przebywania na terenie Uczelni.

Załącznik nr 1A - wniosek o upoważnienie do korzystania z pracowni / laboratoriów kat. I

Załącznik nr 1B - wniosek o upoważnienie do korzystania z pracowni / laboartoriów kat. II

Załącznik nr 2 - Zestawienie pomieszczeń ASP I kategorii bezpieczeństwa.

Załącznik nr 3 - Zestawienie pomieszczeń ASP II kategorii bezpieczeństwa.

Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca pojęcia nadzoru osoby upoważnionej oraz zakresu aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

9. Zarządzenie Nr I/17/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.  w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej kwoty i zasad wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w ASP w 2019 r.

10. Zarządzenie Nr I/18/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stałej komisji przetargowej.

11. Zarządzenie Nr I/27/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: utworzenia Szkoły Doktorskiej w ASP.

12. Zarządzenie Nr I/28/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie : powołania dziekana Szkoły Doktorskiej.

13. Zarządzenie Nr I/31/2019 z dnia 24 maja  2019 r. w sprawie: powołania Rady Szkoły Doktorskiej.

14. Zarządzenie Nr I/33/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej.

Wniosek.

15. Zarządzenie Nr I/36/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania składu Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Interdyscyplinarnych studiów drugiego stopnia prowadzonych w j. angielskim w ASP w roku akademickim 2019/2020.

16. Zarządzenie Nr I/39/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia stałej komisji przetargowej.

17. Zarządzenie Nr I/40/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia nr I/35/2010 z dnia 15 października 2010 r. ws. wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

18. Zarządzenie Nr I/41/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Zastępcy Kanclerza ds. Organizacyjno - kadrowych.

19. Zarządzenie Nr I/42/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: wyłączenia Katedry Historii i Filozofii z Wydziału Malarstwa i Rzeźby oraz przekształcenia jej w jednostkę międzywydziałową.

20. Zarządzenie Nr I/43/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2019/2020.

Załącznik Nr 1 - Opłaty za studia stacjonarne z wykładowym j. angielskim w roku akademickim 2019/2020 dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności.

Załącznik Nr 2 - Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020.

Załącznik Nr 3 - Opłaty związane z tokiem studiów dla cyklu studiów jednolitych magisterskich, studiów I stopnia i studiów II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

21. Zarządzenie Nr I/44/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Załącznik - Tabelaryczny Kalendarz Akademicki

22. Zarządzenie Nr I/46/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w ASP wprowadzonych w życie Zarządzeniem Rektora nr I/24/2012 w dniu 10 maja 2012 r.

Załącznik nr 7 do Regulaminu.

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2019-01-15 10:26:25UtworzenieAnna Krzciuk
2019-01-15 10:31:02ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-01-15 10:31:07ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-01-15 10:33:14ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-01-31 12:11:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-01-31 12:12:28ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-01-31 12:12:59ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-01-31 12:13:01ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-04 12:44:54ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-04 12:46:11ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-04 12:49:54ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-11 14:15:41ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-11 14:15:55ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-11 14:16:21ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-15 11:00:17ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-15 11:00:20ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-20 13:15:22ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-20 14:47:16ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-20 14:47:21ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-27 10:16:21ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-02-27 10:16:27ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:09:55ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:17:52ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:18:20ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:18:25ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:18:57ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:19:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:20:02ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:20:06ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:23:41ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-21 10:23:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-29 15:02:15ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-29 15:02:23ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-09 11:13:11ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-09 11:14:02ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-09 11:14:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-09 11:16:31ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-09 11:17:43ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-09 11:19:34ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-09 11:19:37ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-09 11:19:42ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-12 09:16:23ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-12 09:16:26ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-12 10:18:41ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-12 10:18:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-16 13:18:58ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-16 13:21:56ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-16 13:21:58ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-06 11:45:38ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-06 11:46:30ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-06 11:46:34ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-06 11:46:37ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-06 11:47:00ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-24 11:59:47ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-24 12:00:22ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-24 12:00:26ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-24 12:02:06ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-27 14:54:39ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-27 14:54:43ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-27 14:54:51ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-12 14:08:25ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-12 14:08:51ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-13 10:39:27ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-13 10:40:03ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-13 10:40:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-13 10:41:03ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-13 10:41:14ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-13 10:41:52ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-26 10:32:11ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-26 10:32:53ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-28 09:59:04ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-28 09:59:08ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-28 13:27:10ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-28 13:27:13ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-04 09:53:46ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-04 09:53:50ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 12:35:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 13:20:38ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 13:20:59ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 13:21:34ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 13:22:47ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 13:23:31ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 13:26:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 13:27:07ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-07-19 13:27:10ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-09-09 12:43:07ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-09-09 12:43:57ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-09-09 12:44:01ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk